Marina İç Talimatı

KALEİÇİ MARİNA İŞLETME İÇ TALİMATI

DENİZ TURİZMİ TESİSİNE GİRİŞ, BAĞLAMA VE YER TAHSİSİ

Madde 1- Tekne donatan veya kaptanları arasında; tesislerine bağlanan deniz araçları ile ilgili olarak bağlama sözleşmesi yapılması zorunludur. Donatanı, deniz turizmi tesisi işletmesine ibraz ederek, sözleşmeyi imzalamak ve sözleşme tanzimi sırasında istenilen bilgileri eksiksiz ve doğru olarak bildirmekle yükümlüdür.

Madde 2- Deniz turizmi tesisinden yararlanacak teknelerin, denize uygunluğunu gösteren geçerli belgelerinin bulunması, tam donanımlı ve kendi olanakları ile seyredebilecek durumda olması zorunludur. Tekne kaptanı ve mürettebatının geçerli ve yeterli ehliyete haiz olmasından tekne sahibi sorumludur.

Madde 3- Deniz turizmi tesisinden yararlanacak olan teknelerin bulunduğu/bulunacağı sürede geçerli ve yeterli teminatlara sahip (full kasko ve 3.şahıs Mali Mesuliyet) sigortasının bulunması zorunludur. Tekne sahibi, bu konuda gerekli tüm işlemleri yapmak ve sigorta poliçesinin bir örneğini deniz turizmi işletmesine ibraz etmekle sorumludur.

Madde 4- Tekneler deniz turizmi tesisine ait rıhtıma/iskeleye giriş veya çıkış yapmadan ve içinde yer değiştirmeden önce deniz turizmi tesisi işletmesine bilgi verir ve izin alır. Tesis içinde manevralar sırasında tekne sahibi, deniz turizmi işletmesi tarafından öngörülen yardımı almak zorundadır.

Madde 5- Yat tanımı dışında kalan teknelerin, deniz turizmi tesisine bağlanmasına deniz tesisi işletme müdürlüğü karar verir.

Madde 6- Deniz turizmi tesisi işletmesi, bağlama sözleşmesine sahip her tekne sahibine, tesisin denizalanı içinde teknesinin ölçülerine uygun bağlayabileceği herhangi bir yeri ayırmakla yükümlüdür.

Madde 7- Sözleşmesi bulunan tekneler, deniz turizmi tesisi işletmesi tarafından kendilerine tahsis edilmiş ölçülerine uygun yerlere yanaştırılıp, bağlanabilirler. Tekne sahibi, kendisine geçici verilen bağlama yerini başkasına tahsis edemez, devir edemez veya kiralayamaz. Misafir olarak deniz turizmi tesisine gelen tekne, deniz turizmi tesisinde bağlı bulunduğu müddetçe,  ticari amaçlı yolcu alamaz, ticari faaliyette bulunamaz.

Madde 8- Tekne sahibinin, teknenin belirli süre deniz turizmi tesisinde bulunamayacağını bildirmesi halinde, tesis yönetimi teknenin geçici işgal ettiği bağlama yerini diğer teknelere belirli süre veya süreler için tahsis edebilir.

Madde 9- Bütün tekneler sadece bağlama amacı için tahsis edilen anelelere ve gereçlere deniz turizmi tesisi işletmesinin uygun bulduğu tarzda bağlanacaktır, taraflar aksine anlaşamadıkları takdirde, gerekli halatlar ve usturmaçalar, tekne sahibi tarafından sağlanacaktır. Tekne sahibi bu halatların, usturmaçaların yeterli sayıda ve evsafta olmalarından, gerektiğinde değiştirilebilmelerinden, bakımlarından sorumludur.

Madde 10- Tekne sahibi ve mürettebatları, araçlarını işletmenin talimatları doğrultunda park edeceklerdir. Tesis dahilinde, deniz turizmi tesisi işletmesi tarafından gösterilen yerler dışında özellikle yüzer iskelelerde, fingerlerde, rıhtımlarda, otoparklarda özel eşya, bot tekne aksesuarı, bisiklet, sal, platform, çadır, treyler, karavan, vb. teçhizatı bulundurmak ve benzeri ekipman muhafaza etmek ve depolamak yasaktır. Ancak, özel ve zorunlu durumlarda bırakılması, deniz turizmi tesisi işletmesinin yazılı iznine tabidir.

Madde 11- Tekne üzerinde ve etrafından muhafaza edilecek her türlü ekipman ve malzemenin, her türlü hava ve deniz koşuluna karşı muhafaza edilmesi tamamen tekne sahibinin sorumluluğu altındadır.

Madde 12- Deniz turizmi işletmesinde bütün hizmetler yalnızca, yaptığı görevle ilgili yeterlilik belgesine haiz ve uzman kişilere yaptırılır.

Madde 13- Deniz turizmi işletmesindeki her türlü hizmetler ve tüm servisler için tek ve yegane yetkili, deniz turizmi tesis işletmesi müdürlüğüdür. Giriş ve çıkış işlemi yaptırmayan deniz araçlarını uyarmak, liman dahilinde oluşan çatışma, yangın, teknenin su alması v.b. durumları ilgili mercilere bildirmek, çalışan personel arasındaki koordinasyonu sağlamak ve bu talimatın öngördüğü görevler işletme müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

Madde 14- Yat sahiplerinin, kaptanların, diğer kuruluş veya kişilerle yapacakları bağlantılarından dolayı, deniz turizmi tesisi işletme müdürlüğünün hiçbir sorumluluğu yoktur.

Madde 15- Tekne sahibi, teknesinde bulunan mürettebat, müşteri ve konuk kapsamına giren herkesin davranış ve eylemlerinden tek başına, müştereken ve müteselsilen sorumludur. Küçük çocuklar, deniz turizmi tesisinde veliler yanlarında olmadan bulunamaz. Küçük çocuklar velilerinin sorumluluğu altındadır.

Madde 16- Tekne sahibi, kendisinin misafirlerinin ve teknesini kullanan diğer kimselerin başkalarını rahatsız edecek hareketlerinden kaçınmalarını temin etmek ve kandilsalar, tüm yelken, halat, ve ipleri böyle bir rahatsızlığa yol açmayacak tarzda sağlamlaştırmak ile sorumludur.

Madde 17- Tekne sahibinin, mürettebatının veya tekne müşterilerinin deniz turizmi tesisi işletmesine, elemanlarına, tesiste bulunan diğer tekne ve yetkililerine ve 3.şahıslara verecekleri her türlü zarar tazmininden tek başına, müştereken, müteselsilen tekne sahibi sorumludur.

Madde 18- Tesis işletmesinin yükümlülüğü dışındaki hallerde tekne sahibi, kendi teknesindeki mürettebatının, misafir ve müşterilerinin uğrayacağı her türlü zarar-ziyan ve kazalardan kendisi sorumludur.

Madde  19- Deniz turizmi tesisi işletmesinde sözleşme ile bağlı bulunan deniz araçlarının kayıtlı kayıtsız envanterindeki mal ve malzeme ile tekne sahibinin, mürettebatının veya tekneden yararlanan üçüncü şahısların her türlü iktisadi kıymetinin, kısmen yada tamamen çalınması, kaybolması, hasar görmesi tekne sahibinin, mürettebatının tekneden yararlanan üçüncü şahısların yaralama, öldürme ve terör olaylarından dolayı uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zarar, ziyan ve hasar tesis işletmesinin sorumluluğu altında değildir.

Madde 20- Bir tekne veya araç tarafından; deniz turizmi tesisinin makine veya cihazına veya herhangi bir tekne ve araca zarar verilirse, zarara yol açan tekne ve aracın tekne sahibi veya sorumluları deniz turizmi tesisi işletmesini durumdan haberdar edeceklerdir.

Madde 21- Deniz turizmi tesisi işletmesinin tekne bağlama yerinde, tekne ve eşya ile ilgili tüm sorumluluğu, tekne sahibine verilen tesislerini kullanma izninin hukuken nihayet bulması ile birlikte sona erer. Deniz turizmi tesisi işletmesinin, onayı olmadan tesise bırakılan tekne veya eşyada meydana gelen zarar ve ziyan için sorumluluk kabul etmez. Tekne sahibi teknedeki eşyaların kaybından, çalınmasından ve hasara uğramasından tek başına sorumludur.

Madde 22- Teknenin yağmur ve diğer nedenlerle içine su almasına karşı yeterli ve gerekli her türlü önlem (özellikle su tahliye sistemleri) tekne sahibi tarafından alınır.

Madde 23- Tekne sahibi, yangın çıkmaması için gerekli tüm önlemleri almak, teknesinde olası bir yangın durumunda derhal kullanılabilecek uygun Standard ve özelliklere sahip yeterli büyüklükte ve miktarda yangın söndürme cihazı bulundurmak zorundadır.

Madde 24- Deniz turizmi tesisi sahasında bulunan su ve elektrik bağlantı noktalarından tekneye uzanan kablo, hortum gibi hatların tedariki, tekne sahibi tarafından yapılır. Teknenin topraklaması tekne sahibine aittir.

Madde 25- Deniz turizmi tesisi işletmesi, tesislerinde bulunan ve tesislerine gelen deniz turizmi araçlarına, öngörülmesi halinde liman içerisinde palamar hizmeti, ihtiyaç duyulması halinde, elektrik, su vermek ve katı ve sıvı atıklarını almakla sorumludur.Deniz turizmi tesisinde, Mavi Kart sistemi ile atık su tahliyesi yapılması ve atık su tahliyesi işleminde kullanılacak ekipman bulundurulması tekne sahibinin sorumluluğundadır.Deniz turizmi tesisi bu işlemi ücretlendirebilir.

MALİK / MÜRETTEBAT VE KULLANICI DEĞİŞİKLİĞİ VE ARAÇLARIN BIRAKILMASI

Madde 26- Yabancı bayraklı tekne sahibi, Türkiye’de bıraktığı teknesini, üçüncü şahıslara kullanım, tamir, bakım vs. izni verirse, izin verdiği kişi veya kişileri deniz turizmi tesisi yönetimine yazılı olarak bildirmek zorundadır. Tekne sahibi veya kaptanın yazılı izni ve onayı olmadan 3. Kişilere anahtar verilmez. Yasal işlemleri tamamlamak üzere işletme müdürlüğünün sorumluluğuna bırakılan tekneye, sahibi, kaptanı ve mürettebatı ile üçüncü şahısların girişleri işletme müdürlüğünün iznine tabidir.

Madde 27- Tekne sahibi bir günü aşan süre için tekneyi deniz turizmi tesisine bırakıp ayrılmayı planlıyorsa, deniz turizmi tesisi işletmesine bilgi vermek ve kolaylıkla ulaşabileceği güncel adres ve diğer irtibat bilgilerini bildirmek zorundadır. Bu durumda teknenin giriş anahtarını, deniz turizmi tesis işletmesinin tayin ettiği yetkililere, imza karşılığında bırakacak ve geri alacaklardır.

Madde 28- Deniz turizmi tesisi işletmesi ile geçerli bir bağlanma sözleşmesi bulunan tekne sahibinin değişmesi durumunda, eski sahip, yeni sahibinin adı, soyadı ve açık adresi, telefon numaraları ile güncel irtibat bilgilerini bildiren belgeyi 24 saat içinde yazılı olarak tesise vermek zorundadır. Aksi takdirde, yeni tekne sahibinin işbu işletme talimatı hükümlerine uyulmamasından doğacak sonuçlardan teknenin eski sahibi sorumludur.

Madde 29- Tekne sahibinin değişmesi halinde deniz turizmi tesisi işletmesi, bağlama sözleşmesini iptal edebilir. İşletme yeni tekne sahibi ile yeni sözleşme yapıp yapmamakta serbesttir. Yeni teknenin sahibi ile sözleşme yapmayı uygun bulduğu takdirde, yeni bir bağlama sözleşmesi yapılır.

Madde 30- Deniz turizmi tesisi tekne sahibine, kendisinin, teknesinin ve refakatçilerinin Türk karasularına girişi ve/veya çıkışı, Türk karasularında seyri, teknenin deniz turizmi tesisi işletmesinin sorumluluğuna bırakılması ve sorumluluğun sona ermesi, Türkiye’den teknesinden başka bir vasıtayla ayrılması gibi konularla ilgili mevzuata ilişkin bilgileri yazılı doküman olarak verir.

Madde 31- Deniz Turizmi Yönetmeliği’nin 46 ncı maddesi uyarınca, Türkiye’ye tekneleri ile giriş yapan yabancı bayraklı tekne sahipleri, kışlama, bakım ve onarım amacı ile teknelerini Türkiye’de bırakmaları halinde, ilgili Yasa ve Yönetmelik maddesi uyarınca, işlem yapılır. Yabancı bayraklı tekne sahibinin sorumluluğu deniz turizmi tesisi yönetimine Türk Limanları arasında kullanılan Seyir İzin Belgesi ve demirbaş listesini teslim edip, kamu kurumlarında gerekli işlemlerini tamamlayıp, Türkiye’den ayrılacağını belirtene kadar devam etmektir.

BAĞLAMA YERİ DEĞİŞİKLİĞİ 

Madde 32- Deniz turizmi tesisi işletmesi acil durumlarda, teknenin bağlama yerini tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. İşletme teknenin emniyeti, diğer kimselerin ve teknelerin güvenliği için gerekli gördüğü takdirde, tekne sahibine haber vermeden ve onayının alınmasına gerek olmadan yer değiştirmek, hareket ettirmek ve kurtarmak gibi burada sayılmayan benzeri ve zorunlu faaliyetlerde bulunmak, bu amaçla sınırlı olarak özel ve acil durumlarda tekneye girmek hakkına sahiptir. Bu hizmetlerin karşılığı kaptan veya donatandan tahsil edilir.

BAĞLAMA HİZMET SÖZLEŞMELERİNİN İPTALİ 

Madde 33- Deniz veya kara yoluyla deniz turizmi tesisine giriş, gerek bu talimata gerekse düzenlenecek sözleşmedeki kurallarının ve tesis işletmesinin alacağı önlemlerin tamamının kabulü ve uyulması yükümlülüğünü gerektirir. Tekne sahibinin tesis işletmesi kurallarına aykırı davranış ve uygulamaları, bu durumun tespiti ile aynı akde muhalefet sebebi teşkil eder ve bu durumda tesis işletmesi, bağlama ve hizmet sözleşmesini tek taraflı olarak irade beyanı ile ve derhal feshedebilir.

Madde 34- Tekne sahibi, deniz turizmi tesis işletme İç Talimatı hükümlerini ihlal eder ve/veya müteaddit defalar zedelerse, tesis işletmesinin, tekne sahibine tebliğ edeceği yazılı bildirim ile Bağlama Hizmet Sözleşmesi sona erer. Yazılı bildirimlerin tebliği, tekne sahibinin sözleşmesinde belirtilen adrese gönderilen tele faks veya iadeli taahhütlü mektup ya da e – mail yoluyla olur.

Madde 35- Deniz turizmi tesisi bu İşletme iç talimatını, Türkçe, İngilizce ve tesis işletmesince uygun göreceği diğer dillerde yazılı olarak deniz turizmi liman tesislerinin idare binasının görülür bir yerinde okunacak şekilde devamlı bir biçimde bulundurmak zorundadır.

Yandex.Metrica