Marina Kuralları

KALEİÇİ MARİNA'YA GİRİŞ - ÇIKIŞ VE YATLİMANI İÇİNDE UYULACAK KURALLAR

• MARİNA deniz sahası içinde demir atmak, yelken açmak kesinlikle yasaktır.
• TEKNE SAHİBİ, TEKNE’ si MARİNA‘ ya giriş veya çıkış yapmadan ve MARİNA içinde yer değiştirmeden önce MARİNA İŞLETMESİ‘ ne bilgi verir ve izin alır.
• MARİNA içindeki bir TEKNE‘ nin manevrasına yardımcı olan MARİNA İŞLETMESİ’ ne ait palamar botunun manevra esnasındaki sorumluluğu TEKNE SAHİBİ‘ ne aittir. Manevra sırasında oluşabilecek her türlü zarar ve ziyandan TEKNE SAHİBİ sorumludur.
• Marina deniz sahası içerisinde, azami hız deniz araçları için 3 deniz mili’ dir.
• MARİNA sahasında çevreyi kirletici ve / veya çevreye rahatsızlık verici nitelikte onarım, tadilat ve bakım yapılması yasaktır.
• TEKNE SAHİBİ, kendi TEKNE ‘si için TEKNE MÜRETTEBATI ve TEKNE MÜŞTERİSİ kapsamına giren herkesin davranış ve eylemlerinden tek başına, müşterek olarak ve müteselsilen sorumludur.
• TEKNE SAHİBİ, kendisinin, TEKNE MÜRETTEBATI’ nın ve TEKNE MÜŞTERİLERİ‘ nin MARİNA İŞLETMESİ’ ne ve personeline, MARİNA’ da bulunan diğer TEKNE ve yetkililerine ve üçüncü şahıslara verecekleri her türlü zarar ve ziyanın tazmininden tek başına, müştereken ve müteselsilen sorumludur.
• MARİNA dahilindeki bakım ve onarım faaliyetleri MARİNA İŞLETME’ since belirlenen mesai saatleri dışında yapılamaz.
• MARİNA sınırları içinde sintine ve pis su tankı boşaltılması, çöp ve diğer atık maddelerin MARİNA İŞLETMESİ‘nce tahsis edilmiş yerlerin dışına bırakılması yasaktır. MARİNA İŞLETMESİ, aksine bir davranışla karşılaşması halinde, cezai işlemler için durumu resmi makamlara iletir. Oluşan kirliliğin MARİNA İŞLETMESİ tarafından giderilmesi için çalışma yapılması halinde, bu çalışmanın tüm masrafları TEKNE SAHİBİ‘nden tahsil edilir. MARİNA İŞLETMESİ‘ nin gerekli görmesi halinde, kirliliği yaratan TEKNE‘ nin Bağlama Sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilir ve TEKNE MARİNA dışına çıkartılır. Bu durumda TEKNE SAHİBİ fesih tarihinden geriye kalan sürenin bakiyesinin kendisine iade edilmeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.
• TEKNE SAHİBİ tarafından temin edilecek kablo, hortum gibi bağlantı elemanlarının gerekli normlara uygun olması, kaçağa neden olmayacak ve sızdırmaz nitelikte olması şarttır.
• TEKNE’ nin karada ve denizde topraklaması TEKNE SAHİBİ‘ ne aittir. Elektrik voltaj düşüklüğü, voltajdaki dalgalanmalar, elektrik, data kesintisi vb. hallerden ve bu nedenle oluşacak zarar ve ziyandan MARİNA İŞLETMESİ sorumlu değildir.
• TEKNE üzerinde ve etrafında muhafaza edilecek her türlü ekipman ve malzemenin, her türlü hava, deniz koşuluna ve çalınmaya karşı muhafazası tamamen TEKNE SAHİBİ’ nin sorumluluğundadır.
• TEKNE‘ nin yağmur ve diğer nedenlerle içine su almasına karşı yeterli ve gerekli her türlü önlem TEKNE SAHİBİ tarafından alınır. MARİNA İŞLETMESİ’ nin, TEKNE SAHİBİ ’nin yazılı talebi doğrultusunda verilebilecek ücrete tabi hizmetin dışında, TEKNE’ nin suyunu tahliye etme mecburiyeti yoktur. TEKNE SAHİBİ, TEKNE’ sinde su tahliyesiyle ilgili sistemlerini oluştururken ve/veya bu konuda MARİNA İŞLETMESİ’ nden servis talebinde bulunurken TEKNE’ sinden kaynaklanacak çevre kirliliğine karşı tüm sorumlulukları üstlendiğini peşinen kabul ve taahhüt eder.
• MARİNA’ da MARİNA İŞLETMESİ tarafından gösterilen yerler dışında ve özellikle iskelelerde, rıhtımlarda, otoparklarda filika, servis botu, jet-ski, römork, karavan, direk, bumba, özel eşya, malzeme, ekipman bulundurmak yasaktır. Bu nitelikteki malzemenin MARİNA İŞLETMESİ tarafından gösterilecek sahada bulundurulması MARİNA İŞLETMESİ’ nin iznine ve kullanılan yer nedeniyle belirlenecek işgal ücretinin ödenmesine bağlıdır. Bu nitelikteki malzemenin kaybolmasından, çalınmasından veya hasar görmesinden MARİNA İŞLETMESİ sorumlu değildir.
• MARİNA sahası içinde her türlü ateş yakmak, her ne yöntemle olursa olsun mangal yakmak, işaret fişeği, maytap, havai fişek vb atmak kesinlikle yasaktır. MARİNA İŞLETMESİ’ ne bilgi verilmeden, yazılı izin almadan ve emniyet tedbirleri onaylanmadan TEKNE’ de ve MARİNA sahasında ısıl işlem uygulanamaz. MARİNA’ ya sağlam ve emin şekilde kapatılmış, sızmaya karşı garantili kaplar içinde muhafaza altına alınmış olmadıkça tehlikeli, yanıcı, zehirli, zararlı maddeler, yakıtlar ve sıvılar sokulmayacaktır. Bu konudaki tüm yönetmeliklere, yasa ve kurallara sıkı sıkıya riayet edilecektir. MARİNA’ ya ve denize kesinlikle kimyasal madde atılamaz. TEKNE’ de yanıcı veya patlayıcı madde bulunduğu takdirde bunların cins ve miktarları ayrıca MARİNA İŞLETMESİ’ ne bildirilir.
• MARİNA sahası içinde motor ve jeneratör çalıştırılması, bunların çalışma zaman ve süreleri MARİNA İŞLETMESİ‘ nin iznine tabidir.
• MARİNA içinde yüzmek, dalmak, olta ya da başka bir yöntemle balık avlamak, su kayağı, windsörf, jet-ski benzeri araçları kullanmak yasaktır.
• TEKNE SAHİBİ, TEKNE MÜRETTEBATI ve TEKNE MÜŞTERİSİ tarafından MARİNA’da etrafı rahatsız edebilecek şekilde ses, ışık ve görüntü kirliliği oluşturulması ve etrafı rahatsız edebilecek şekilde konuşma ve davranışlarda bulunulması yasaktır.
• TEKNE’ de haşere, fare gibi zararlı varlıkların bulunması ve/veya TEKNE’ den çevreye gayri sıhhi koku ve benzeri etkilerin yayılması gibi MARİNA içinde kabul edilemeyecek hususlara karşı her türlü önlem TEKNE SAHİBİ tarafından alınır. MARİNA İŞLETMESİ , gerekli görüldüğü hallerde belirlenen olumsuzluğu gidermek için her türlü masrafı TEKNE SAHİBİ‘ ne ait olmak üzere gerekli tedbirleri alabilir.
• TEKNE SAHİBİ, TEKNE ‘sinde bulunan eşyaların kaybından, çalınmasından, hasara uğramasından ve kendisi, TEKNE’ si, TEKNE MÜRETTEBATI ve TEKNE MÜŞTERİLERİ‘ nin uğrayacağı her türlü zarar, ziyan ve kazalardan sorumludur.
• TEKNE SAHİBİ, TEKNE‘ sini uzun bir süre için MARİNA‘ da bırakıp ayrılmayı planlıyorsa, MARİNA İŞLETMESİ’ne adres, telefon ve benzeri acil irtibat bilgilerini yazılı olarak vermek zorundadır. TEKNE SAHİBİ, TEKNE anahtarını, TEKNE’sine ait diğer anahtarların kaç adet ve kimlerde olduğunu da beyan ederek MARİNA İŞLETMESİ yetkililerine imza karşılığında bırakabilir. TEKNE anahtarının MARİNA İŞLETMESİ’ nde bulunduğu süre içerisinde MARİNA İŞLETMESİ‘ nin mahkeme kararıyla tespit edilmiş kusur ve ihmali dışında oluşabilecek her türlü zarar ve ziyandan TEKNE SAHİBİ sorumludur.
• TEKNE SAHİBİ kendisinin TEKNE’ de bulunmadığı zamanda TEKNE’ sini kullanmak ve/veya TEKNE’ sinde konaklamak amacıyla MARİNA’ya göndereceği üçüncü şahısları önceden yazılı olarak MARİNA İŞLETMESİ’ne bildirmek zorundadır.
• İçinde yetkilisi bulunmayan TEKNE’ de oluşabilecek tehlikeli durumlar, MARİNA İŞLETMESİ’ nin zamanında haberdar olması ve imkanları doğrultusunda iyi niyetli müdahalesiyle giderilmeye çalışılabilir. Bu halde MARİNA İŞLETMESİ’ nin yaptığı çalışmaların karşılığı TEKNE SAHİBİ tarafından ödenir. TEKNE SAHİBİ, MARİNA İŞLETMESİ’ nin iyi niyetli müdahalesine rağmen TEKNE’ de oluşabilecek zarar ve ziyanları MARİNA İŞLETMESİ’ nin müdahalesi ile ilişkilendiremez.
• TEKNE SAHİBİ yangın çıkmaması için gerekli tüm önlemleri almak, TEKNE’ sinin elektrik ve yakıt sisteminin emniyet standartlarına uygun olmasını ve bakımını sağlamak ve TEKNE‘ sinde ilgili yasal mevzuatlarda belirtilmiş yangınla mücadele teçhizatını bulundurmak zorundadır.
• TEKNE SAHİBİ, kendisinin ve TEKNE MÜRETTEBATI’ nın, MARİNA’ da meydana gelebilecek yangın, fırtına vb. acil durumlarda MARİNA İŞLETMESİ‘ nin talimatlarına göre hareket edeceğini ve kendilerinden istenilen her çeşit yardımı yapmayı kabul ve taahhüt eder.
• MARİNA sınırlarına giren kara taşıtlarının otopark dışındaki yerlere bırakılması yasaktır. MARİNA İŞLETMESİ, bu maddeye uygun olmayacak şekilde park etmiş araçların bulundukları yerden kaldırılması için, tüm masrafları araç sahibine ait olmak üzere, gereken çalışmaları yapma hakkını mahfuz tutar.
• Teknelerin bulunduğu iskele ve rıhtım alanlarına araç girişine, TEKNE SAHİBİ’ nin talebi üzerine ancak yük indirme ve boşaltma gibi çok zorunlu hallerde MARİNA İŞLETMESİ tarafından izin verilebilir.
• MARİNA ‘da ve TEKNE ‘lerde evcil hayvan bulundurulması MARİNA İŞLETMESİ’ nin yazılı iznine tabidir. Bu hayvanların sebep olduğu kirliliğin temizlenmesinden ve neden olacakları her türlü zarar ve ziyandan TEKNE SAHİBİ sorumludur.

Marina İç Talimatı

DENİZ TURİZMİ TESİSİNE GİRİŞ, BAĞLAMA VE YER TAHSİSİ

• Madde 1- Tekne donatan veya kaptanları arasında; tesislerine bağlanan deniz araçları ile ilgili olarak bağlama sözleşmesi yapılması zorunludur. Donatanı, deniz turizmi tesisi işletmesine ibraz ederek, sözleşmeyi imzalamak ve sözleşme tanzimi sırasında istenilen bilgileri eksiksiz ve doğru olarak bildirmekle yükümlüdür.
• Madde 2- Deniz turizmi tesisinden yararlanacak teknelerin, denize uygunluğunu gösteren geçerli belgelerinin bulunması, tam donanımlı ve kendi olanakları ile seyredebilecek durumda olması zorunludur. Tekne kaptanı ve mürettebatının geçerli ve yeterli ehliyete haiz olmasından tekne sahibi sorumludur.
• Madde 3- Deniz turizmi tesisinden yararlanacak olan teknelerin bulunduğu/bulunacağı sürede geçerli ve yeterli teminatlara sahip (full kasko ve 3.şahıs Mali Mesuliyet) sigortasının bulunması zorunludur. Tekne sahibi, bu konuda gerekli tüm işlemleri yapmak ve sigorta poliçesinin bir örneğini deniz turizmi işletmesine ibraz etmekle sorumludur.
• Madde 4- Tekneler deniz turizmi tesisine ait rıhtıma/iskeleye giriş veya çıkış yapmadan ve içinde yer değiştirmeden önce deniz turizmi tesisi işletmesine bilgi verir ve izin alır. Tesis içinde manevralar sırasında tekne sahibi, deniz turizmi işletmesi tarafından öngörülen yardımı almak zorundadır.
• Madde 5- Yat tanımı dışında kalan teknelerin, deniz turizmi tesisine bağlanmasına deniz tesisi işletme müdürlüğü karar verir.
• Madde 6- Deniz turizmi tesisi işletmesi, bağlama sözleşmesine sahip her tekne sahibine, tesisin denizalanı içinde teknesinin ölçülerine uygun bağlayabileceği herhangi bir yeri ayırmakla yükümlüdür.
• Madde 7- Sözleşmesi bulunan tekneler, deniz turizmi tesisi işletmesi tarafından kendilerine tahsis edilmiş ölçülerine uygun yerlere yanaştırılıp, bağlanabilirler. Tekne sahibi, kendisine geçici verilen bağlama yerini başkasına tahsis edemez, devir edemez veya kiralayamaz. Misafir olarak deniz turizmi tesisine gelen tekne, deniz turizmi tesisinde bağlı bulunduğu müddetçe, ticari amaçlı yolcu alamaz, ticari faaliyette bulunamaz.
• Madde 8- Tekne sahibinin, teknenin belirli süre deniz turizmi tesisinde bulunamayacağını bildirmesi halinde, tesis yönetimi teknenin geçici işgal ettiği bağlama yerini diğer teknelere belirli süre veya süreler için tahsis edebilir.
• Madde 9- Bütün tekneler sadece bağlama amacı için tahsis edilen anelelere ve gereçlere deniz turizmi tesisi işletmesinin uygun bulduğu tarzda bağlanacaktır, taraflar aksine anlaşamadıkları takdirde, gerekli halatlar ve usturmaçalar, tekne sahibi tarafından sağlanacaktır. Tekne sahibi bu halatların, usturmaçaların yeterli sayıda ve evsafta olmalarından, gerektiğinde değiştirilebilmelerinden, bakımlarından sorumludur.
• Madde 10- Tekne sahibi ve mürettebatları, araçlarını işletmenin talimatları doğrultunda park edeceklerdir. Tesis dahilinde, deniz turizmi tesisi işletmesi tarafından gösterilen yerler dışında özellikle yüzer iskelelerde, fingerlerde, rıhtımlarda, otoparklarda özel eşya, bot tekne aksesuarı, bisiklet, sal, platform, çadır, treyler, karavan, vb. teçhizatı bulundurmak ve benzeri ekipman muhafaza etmek ve depolamak yasaktır. Ancak, özel ve zorunlu durumlarda bırakılması, deniz turizmi tesisi işletmesinin yazılı iznine tabidir.
• Madde 11- Tekne üzerinde ve etrafından muhafaza edilecek her türlü ekipman ve malzemenin, her türlü hava ve deniz koşuluna karşı muhafaza edilmesi tamamen tekne sahibinin sorumluluğu altındadır.
• Madde 12- Deniz turizmi işletmesinde bütün hizmetler yalnızca, yaptığı görevle ilgili yeterlilik belgesine haiz ve uzman kişilere yaptırılır.
• Madde 13- Deniz turizmi işletmesindeki her türlü hizmetler ve tüm servisler için tek ve yegane yetkili, deniz turizmi tesis işletmesi müdürlüğüdür. Giriş ve çıkış işlemi yaptırmayan deniz araçlarını uyarmak, liman dahilinde oluşan çatışma, yangın, teknenin su alması v.b. durumları ilgili mercilere bildirmek, çalışan personel arasındaki koordinasyonu sağlamak ve bu talimatın öngördüğü görevler işletme müdürlüğü tarafından yerine getirilir.
• Madde 14- Yat sahiplerinin, kaptanların, diğer kuruluş veya kişilerle yapacakları bağlantılarından dolayı, deniz turizmi tesisi işletme müdürlüğünün hiçbir sorumluluğu yoktur.
• Madde 15- Tekne sahibi, teknesinde bulunan mürettebat, müşteri ve konuk kapsamına giren herkesin davranış ve eylemlerinden tek başına, müştereken ve müteselsilen sorumludur. Küçük çocuklar, deniz turizmi tesisinde veliler yanlarında olmadan bulunamaz. Küçük çocuklar velilerinin sorumluluğu altındadır.
• Madde 16- Tekne sahibi, kendisinin misafirlerinin ve teknesini kullanan diğer kimselerin başkalarını rahatsız edecek hareketlerinden kaçınmalarını temin etmek ve kandilsalar, tüm yelken, halat, ve ipleri böyle bir rahatsızlığa yol açmayacak tarzda sağlamlaştırmak ile sorumludur.
• Madde 17- Tekne sahibinin, mürettebatının veya tekne müşterilerinin deniz turizmi tesisi işletmesine, elemanlarına, tesiste bulunan diğer tekne ve yetkililerine ve 3.şahıslara verecekleri her türlü zarar tazmininden tek başına, müştereken, müteselsilen tekne sahibi sorumludur.
• Madde 18- Tesis işletmesinin yükümlülüğü dışındaki hallerde tekne sahibi, kendi teknesindeki mürettebatının, misafir ve müşterilerinin uğrayacağı her türlü zarar-ziyan ve kazalardan kendisi sorumludur.
• Madde 19- Deniz turizmi tesisi işletmesinde sözleşme ile bağlı bulunan deniz araçlarının kayıtlı kayıtsız envanterindeki mal ve malzeme ile tekne sahibinin, mürettebatının veya tekneden yararlanan üçüncü şahısların her türlü iktisadi kıymetinin, kısmen yada tamamen çalınması, kaybolması, hasar görmesi tekne sahibinin, mürettebatının tekneden yararlanan üçüncü şahısların yaralama, öldürme ve terör olaylarından dolayı uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zarar, ziyan ve hasar tesis işletmesinin sorumluluğu altında değildir.
• Madde 20- Bir tekne veya araç tarafından; deniz turizmi tesisinin makine veya cihazına veya herhangi bir tekne ve araca zarar verilirse, zarara yol açan tekne ve aracın tekne sahibi veya sorumluları deniz turizmi tesisi işletmesini durumdan haberdar edeceklerdir.
• Madde 21- Deniz turizmi tesisi işletmesinin tekne bağlama yerinde, tekne ve eşya ile ilgili tüm sorumluluğu, tekne sahibine verilen tesislerini kullanma izninin hukuken nihayet bulması ile birlikte sona erer. Deniz turizmi tesisi işletmesinin, onayı olmadan tesise bırakılan tekne veya eşyada meydana gelen zarar ve ziyan için sorumluluk kabul etmez. Tekne sahibi teknedeki eşyaların kaybından, çalınmasından ve hasara uğramasından tek başına sorumludur.
• Madde 22- Teknenin yağmur ve diğer nedenlerle içine su almasına karşı yeterli ve gerekli her türlü önlem (özellikle su tahliye sistemleri) tekne sahibi tarafından alınır.
• Madde 23- Tekne sahibi, yangın çıkmaması için gerekli tüm önlemleri almak, teknesinde olası bir yangın durumunda derhal kullanılabilecek uygun Standard ve özelliklere sahip yeterli büyüklükte ve miktarda yangın söndürme cihazı bulundurmak zorundadır.
• Madde 24- Deniz turizmi tesisi sahasında bulunan su ve elektrik bağlantı noktalarından tekneye uzanan kablo, hortum gibi hatların tedariki, tekne sahibi tarafından yapılır. Teknenin topraklaması tekne sahibine aittir.
• Madde 25- Deniz turizmi tesisi işletmesi, tesislerinde bulunan ve tesislerine gelen deniz turizmi araçlarına, öngörülmesi halinde liman içerisinde palamar hizmeti, ihtiyaç duyulması halinde, elektrik, su vermek ve katı ve sıvı atıklarını almakla sorumludur.Deniz turizmi tesisinde, Mavi Kart sistemi ile atık su tahliyesi yapılması ve atık su tahliyesi işleminde kullanılacak ekipman bulundurulması tekne sahibinin sorumluluğundadır.Deniz turizmi tesisi bu işlemi ücretlendirebilir.

MALİK / MÜRETTEBAT VE KULLANICI DEĞİŞİKLİĞİ VE ARAÇLARIN BIRAKILMASI


• Madde 26- Yabancı bayraklı tekne sahibi, Türkiye’de bıraktığı teknesini, üçüncü şahıslara kullanım, tamir, bakım vs. izni verirse, izin verdiği kişi veya kişileri deniz turizmi tesisi yönetimine yazılı olarak bildirmek zorundadır. Tekne sahibi veya kaptanın yazılı izni ve onayı olmadan 3. Kişilere anahtar verilmez. Yasal işlemleri tamamlamak üzere işletme müdürlüğünün sorumluluğuna bırakılan tekneye, sahibi, kaptanı ve mürettebatı ile üçüncü şahısların girişleri işletme müdürlüğünün iznine tabidir.
• Madde 27- Tekne sahibi bir günü aşan süre için tekneyi deniz turizmi tesisine bırakıp ayrılmayı planlıyorsa, deniz turizmi tesisi işletmesine bilgi vermek ve kolaylıkla ulaşabileceği güncel adres ve diğer irtibat bilgilerini bildirmek zorundadır. Bu durumda teknenin giriş anahtarını, deniz turizmi tesis işletmesinin tayin ettiği yetkililere, imza karşılığında bırakacak ve geri alacaklardır.
• Madde 28- Deniz turizmi tesisi işletmesi ile geçerli bir bağlanma sözleşmesi bulunan tekne sahibinin değişmesi durumunda, eski sahip, yeni sahibinin adı, soyadı ve açık adresi, telefon numaraları ile güncel irtibat bilgilerini bildiren belgeyi 24 saat içinde yazılı olarak tesise vermek zorundadır. Aksi takdirde, yeni tekne sahibinin işbu işletme talimatı hükümlerine uyulmamasından doğacak sonuçlardan teknenin eski sahibi sorumludur.
• Madde 29- Tekne sahibinin değişmesi halinde deniz turizmi tesisi işletmesi, bağlama sözleşmesini iptal edebilir. İşletme yeni tekne sahibi ile yeni sözleşme yapıp yapmamakta serbesttir. Yeni teknenin sahibi ile sözleşme yapmayı uygun bulduğu takdirde, yeni bir bağlama sözleşmesi yapılır.
• Madde 30- Deniz turizmi tesisi tekne sahibine, kendisinin, teknesinin ve refakatçilerinin Türk karasularına girişi ve/veya çıkışı, Türk karasularında seyri, teknenin deniz turizmi tesisi işletmesinin sorumluluğuna bırakılması ve sorumluluğun sona ermesi, Türkiye’den teknesinden başka bir vasıtayla ayrılması gibi konularla ilgili mevzuata ilişkin bilgileri yazılı doküman olarak verir.
• Madde 31- Deniz Turizmi Yönetmeliği’nin 46 ncı maddesi uyarınca, Türkiye’ye tekneleri ile giriş yapan yabancı bayraklı tekne sahipleri, kışlama, bakım ve onarım amacı ile teknelerini Türkiye’de bırakmaları halinde, ilgili Yasa ve Yönetmelik maddesi uyarınca, işlem yapılır. Yabancı bayraklı tekne sahibinin sorumluluğu deniz turizmi tesisi yönetimine Türk Limanları arasında kullanılan Seyir İzin Belgesi ve demirbaş listesini teslim edip, kamu kurumlarında gerekli işlemlerini tamamlayıp, Türkiye’den ayrılacağını belirtene kadar devam etmektir.

BAĞLAMA YERİ DEĞİŞİKLİĞİ


• Madde 32- Deniz turizmi tesisi işletmesi acil durumlarda, teknenin bağlama yerini tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. İşletme teknenin emniyeti, diğer kimselerin ve teknelerin güvenliği için gerekli gördüğü takdirde, tekne sahibine haber vermeden ve onayının alınmasına gerek olmadan yer değiştirmek, hareket ettirmek ve kurtarmak gibi burada sayılmayan benzeri ve zorunlu faaliyetlerde bulunmak, bu amaçla sınırlı olarak özel ve acil durumlarda tekneye girmek hakkına sahiptir. Bu hizmetlerin karşılığı kaptan veya donatandan tahsil edilir.

BAĞLAMA HİZMET SÖZLEŞMELERİNİN İPTALİ


• Madde 33- Deniz veya kara yoluyla deniz turizmi tesisine giriş, gerek bu talimata gerekse düzenlenecek sözleşmedeki kurallarının ve tesis işletmesinin alacağı önlemlerin tamamının kabulü ve uyulması yükümlülüğünü gerektirir. Tekne sahibinin tesis işletmesi kurallarına aykırı davranış ve uygulamaları, bu durumun tespiti ile aynı akde muhalefet sebebi teşkil eder ve bu durumda tesis işletmesi, bağlama ve hizmet sözleşmesini tek taraflı olarak irade beyanı ile ve derhal feshedebilir.
• Madde 34- Tekne sahibi, deniz turizmi tesis işletme İç Talimatı hükümlerini ihlal eder ve/veya müteaddit defalar zedelerse, tesis işletmesinin, tekne sahibine tebliğ edeceği yazılı bildirim ile Bağlama Hizmet Sözleşmesi sona erer. Yazılı bildirimlerin tebliği, tekne sahibinin sözleşmesinde belirtilen adrese gönderilen tele faks veya iadeli taahhütlü mektup ya da e – mail yoluyla olur.
• Madde 35- Deniz turizmi tesisi bu İşletme iç talimatını, Türkçe, İngilizce ve tesis işletmesince uygun göreceği diğer dillerde yazılı olarak deniz turizmi liman tesislerinin idare binasının görülür bir yerinde okunacak şekilde devamlı bir biçimde bulundurmak zorundadır.

Deniz Turizmi Yönetmeliği

Deniz Turizmi Yönetmeliği için tıklayınız.


Marina Koordinatları

36 50'N - 30 36'E

Marina Radio Kanalı

16-73

Kaleiçi Marina Hizmetler

ÖNBÜRO HİZMETLERİ
• Genel Bilgi
• Rezervasyon ve Fiyat Bilgisi
• Günlük ve Haftalık Hava Durumu Raporlaması
• Telsiz Haberleşme ve Dinleme

TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ
• Atık Su Tankı
• Sintine ve Atık Yağ Toplama

GÜVENLİK HİZMETLERİ
• 7/24 Güvenlik Elemanları
• Yangın İkaz ve Söndürme Sistemleri

GENEL HİZMETLER
• 2 Adet WC (Ücretli)
• Elektrik (220V 32A, 380V 200A)
• Su
• Taksi
• Otopark (Ücretli)

LİMAN HİZMETLERİ
• Palamar Hizmeti (24 Saat)
• Dalgıç Hizmeti
• Tonozlu Bağlama Sistemi

Tarihçe

Attalos Yurdu anlamına gelen Antalya, II. Attalos tarafından kurulmuştur. Bergama Krallığı’nın sona ermesiyle (M.Ö. 133) bir süre bağımsız kalan kent, daha sonra korsanların eline geçmiştir. M.Ö. 77’de Komutan Servilius Isauricus tarafından Roma topraklarına katılmıştır. M.Ö. 67’de Pompeius’un donanmasına üs olmuştur. M.S. 130’da Hadrianus’un Attaleia’yı ziyaret etmesi şehrin gelişmesini sağlamıştır. Bizans egemenliği sırasında piskoposluk merkezi olan ismi görülen Attaleia, Türklerin eline geçtikten sonra büyük bir gelişme göstermiştir. Modern şehir antik yerleşmenin üzerine kurulduğundan, Antalya’da antik çağ kalıntılarına çok az rastlanmaktadır. Görülebilen kalıntıların ilki, eski liman olarak nitelenen liman mendireğinin bir kısmı ve limanı çevreleyen surdur. Surların park dışındaki kısmında restorasyonu yapılan Hadrian Kapısı Antalya’nın en güzel antik eserlerinden biridir. Attaleia’da, bütün antik şehirlerde tapınak, agora, tiyatro gibi yapılar olduğu biliniyorsa da bugün bunların yerini saptamak imkânsızdır Kaleiçi; büyük bir bölümü yıkılmış ve yok olmuş at nalı şeklinde içten ve dıştan surlarla çevrilidir. Surlar, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı devirleri ortak eseridir. Surların 80 burcu vardır. Surların içinde kiremit çatılı 3000 kadar ev bulunmaktadır. Evlerin karakteristik yapıları Antalya'nın sadece mimari tarihi hakkında fikir vermekle kalmaz, aynı zamanda bölgedeki yaşam tarzını, gelenek ve görenekleri en iyi şekilde yansıtır.
1972 yılında Antalya iç limanı ve Kaleiçi semti, özgün dokusu nedeniyle "Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu" tarafından "SİT bölgesi" olarak koruma altına alınmıştır. Turizm Bakanlığı'na "Antalya- Kaleiçi Kompleksi" restorasyon çalışmasından dolayı, 28 Nisan 1984’de FİJET (Uluslararası Turizm Yazarları Birliği) tarafından Altın Elma Turizm Oskarı ödülü verilmiştir. Günümüzde Kaleiçi otelleri, pansiyonları, restoranları ve barları ile eğlence merkezi haline gelmiştir.
Türkiye’nin güney-batısında Akdeniz kıyısında yer alan Antalya tarih boyunca Anadolu’nun denize açılan kapılarından biri olmuştur. Antalya Kaleiçinde Attaleia Antik Kenti kuruluşundan önce Yat limanında Korykos adı ile bir korsan limanı bulunduğu antik kaynaklardan bilinmektedir. “Kaya Kovuğu” anlamına da gelen Korykos, falezlerin hem doğal yapısı hem de sığınma limanı oluşu bakımından önem taşımaktadır. Liman ve gerisinde gelişen Antik Attaleia kenti M.Ö. 2 yy.’dan itibaren kesintisiz iskan görmüş ve günümüze kadar yaşayabilmiştir.
Antalya Antik Şehri, at nalı şeklindeki iki kalın duvar tarafından korunmaktadır. Bu sur şeklindeki duvarlardan biri deniz kıyısı koyundadır ve diğeri de kara tarafında bulunmaktadır. Bu duvarlara ek olarak çeşitli yerleşim birimlerini birbirinden ayıran duvarlar da vardır ve dış duvarlarda yaklaşık elli adımda bir kule bulunmaktadır. Bu duvarların yapılış tarihi antik dönemlere kadar gitmektedir. Romalılar bu Helenistik duvarların temelini atmışlar ve Selçuklularda genişletmiş ve onarmıştır. Duvarlar yapılırken üzerlerinde antik yazıtlar bulunan birçok taş blok kullanılmış ve bunlar 19. yy’a kadar çok iyi korunabilmiştir. Bugün şehir içinde duvarların ancak Hıdırlık Kulesi, Hadriyan Kapısı ve Saat kulesi gibi kalıntılarına rastlanabilmektedir. Deniz tarafından kaplanan antik şehir ve duvarlar günümüzde Kaleiçi diye adlandırılmaktadır. Caddeler ve binalar hala Antalya’nın tarihini yansıtan birçok işaretle doludur. Evlerin karakteristik yapıları Antalya’nın sadece mimari tarihi hakkında fikir vermekle kalmaz aynı zamanda bölgedeki yaşam tarzını, gelenek ve görenekleri, yaşam alışkanlıklarını en iyi şekilde yansıtır. Sur içindeki dar sokaklar limandan yukarıya duvar boyunca uzanırlar. Yivli Minare, Keyhüsrev Medresesi, Karatay Medresesi, İskele Camii, Tekeli Mahmut Paşa Camii sur içindeki önemli tarihi eserlerden sadece bazılarıdır. Yat limanı eski şehrin gün ve gece boyunca sergilediği nefes kesici manzara uluslararası ressam şair ve yazarlara ilham kaynağı olmuştur.
Antalya Kaleiçi, batıda deniz, kuzey ve doğuda ana caddeler ve bu caddelere paralel uzanan ve günümüzde de bir kısmı ayakta olan surlarla sınırlandırılmıştır. Bu belirgin sınır eşikleriyle Kaleiçi, kent merkezindeki katlı yapılaşmadan korunabilmiş, geleneksel doku, günümüze kadar korunarak özgün yaşayabilmiştir.
Kaleiçinin yerleşme dokusu, Cami Sokak ve Hıdırlık sokak boyunca uzanan orta sur duvarı ayrımı ile iki farklı şekilde oluşmuştur. Cumhuriyet Caddesi ile bu sakaklar arasındaki alan, topografyaya ve sur duvarlarına uygun olarak organik gelişmiştir. Sokaklar arasında kalan adalar düzenli biçimde değildir. Adaların büyüklüğü ve uzunluğu değişkendir. Orta Sur Duvarı ile Karaalioğlu parkına kadar uzanan ve dış surların Hıdırlık Kulesi ile sonlandığı alan ise ızgara dokuludur. Yapı adaları genellikle düzgün dikdörtgen formludur. Her iki dokuda da evler bir cepheleri ile sokağa otururken bir cepheleriyle de bahçeye açılır. Sokağa uygun olarak yapılan zemin kat planları düzenli değildir. Birinci katta çıkmalar yapılarak planları düzenlenir. Çıkmalar hem yapının plan şemasını zenginleştirir, hem de değişik çıkma biçimleri, sokaklar ve küçük meydanları biçimlendirir.
Kaleiçinde iki veya üç katlı olan evlerin bazılarında ara kat mevcuttur. Alt katlar üst katı da taşıyan taşlık ve avlunun yerleştiği servis mekânlarıdır. Günlük yaşamın geçtiği bu katta kuyu, ocak, ahır ve depo gibi kullanılan bölümler yer alır. Bu mekânları çeviren yüksek duvarlar, evin mahremiyetini de sağlar. Taşlığı birinci kata bağlayan iç merdivenler ara kata geçiş olanağı da verir. Ara katlar depo olarak kullanıldığı gibi kışlık oda olarak da kullanılabilirler. Üst katta odalar birbirine sofa ile bağlanarak sofaya açılmaktadır. Sofaya açılan odaların her biri günlük yaşamın devam edebileceği şekilde biçimlenmiştir.
Hadrian (Hadrianus) Kapısı:Antalya'daki tarihi yapılardan en iyi korunmuşlarından birisidir. Bir Roma eseri olan yapı, İ.S.130 yılında Roma İmparatoru Hadrian adına yapılmıştır. Zamanla şehir surları kapının dış kısmını kapatmış ve kapı uzun yıllar kullanılmamıştır. Eserin günümüze değin yıkılmadan gelebilmesinin bir nedeni belki de budur. Sur kalıntılarının yıkılması ile kapı ortaya çıkarılmıştır. Pamfilya'nın en güzel kapısı olarak kabul edilmektedir. Üst kısımları kubbe şeklinde üç açıklık vardır. Sütunları hariç tamamen beyaz mermerden yapılmıştır. Oyma ve kabartma süslemeleri çok güzeldir. Kapının orijinali iki katlıdır. Kapının iki tarafında, kapı ile aynı zamanda yapılmadığı bilinen iki kule vardır. Bunlardan güneydeki Julia Sancta kulesi olarak bilinir ve bir Hadrian devri eseridir. Süslemesiz blok taşlardan yapılmıştır. Kuzeydekinin ise alt kısımları antik çağa ait olup üst kısmı Selçuklu'lar zamanından kalmadır. Kapının önünde durup birkaç saniyelik bir değerlendirme yapınız. Bir yanda modern Antalya'nın çift sıra palmiyelerle ikiye ayrılmış Atatürk Caddesi. Kapının arkasında ise eski Antalya, geçmişle günümüz arasında Pamfilya'nın en güzel kapısı. Bu kapının iki yanında ise iki ayrı çağ ve medeniyetin eseri kuleler. Çağlar ve medeniyetlerin uyum içinde birbiri ile kaynaşması. Bu durum Antalya'nın pek çok yerinde görülebilen ilginç bir özelliktir.
Hıdırlık Kulesi : Kara surlarının en güneydeki başlangıç noktasında bulunan alt kısmı kare, üst kısmı silindir şeklinde olan bir kuledir. Antik çağdan kalma bir yapı olup, içinde kare şeklinde büyük bir kütle vardır. Kulenin yapısı son derece sağlamdır. İçyapısının özelliği nedeni ile savunma amacıyla kullanılan ya da işaret ateşi yakılan bir yer olduğu sanılmaktadır.
Kesik Minare Camii : Yapı elemanları incelendiğinde camiinin geçmişinin İ.S. II. yüzyıla kadar uzandığı görülür. Bulgular yapının, İ.S. V. yüzyılda mevcut antik bir tapınak üzerine Bazilika olarak yapıldığını göstermektedir. II. Beyazid'in oğlu Sultan Korkud tarafından cami'ye çevrilmiş ve yapıya bir minare eklenmiştir. Minare'nin ağaç kısmı XIX. yüzyılda çıkan bir yangında yanmış ve o zamandan beri Kesik Minare adı yerleşmiştir. Halen harap bir durumda olan eser kullanılmamaktadır. Fakat ziyaretçilere aynı yapı içinde Antik Bizans ve Selçuklu yapı unsurlarını sunma yönünde eşine ender rastlanır bir kalıntı olarak hizmet vermeye devam etmektedir.
Yivli Minare Külliyesi : Kalekapısı semtinde bulunan ve çok sayıda Selçuklu yapıtından oluşan eserler topluluğudur. Külliye'de bulunan yapılar şunlardır: Yivli Minare, Yivli Camii, Gıyaseddin Keyhüsrev Medresesi, Selçuklu Medresesi, Mevlevihane, Zincirkıran Türbesi ve Nigar Hatun Türbesi. Yivli Minare Antalya'daki ilk islam yapılarındandır. XIII. yüzyıla ait bir Selçuklu eseridir. Kaidesi kesme taştandır. Gövde kısmı tuğla ve firuze renkli çinilerden yapılmıştır. 8 yivlidir. Minare günümüzde Antalya kentinin sembolü durumuna gelmiştir. Yüksekliği 38 m. olup 90 basamaklı bir merdiven ile çıkılmaktadır. Yivli Minare Camii, Yivli Minare'nin hemen batısındadır. Anadolu çok kubbeli camii türünün en eski örneğidir. Yarım küre şeklinde 6 adet kubbe ile örtülüdür. 1372 yılında Balaban Tavşi'ye yaptırılmıştır. Yapısında diğer elemanların yanı sıra antik kalıntılardan yararlanıldığı da görülmektedir. Gıyaseddin Keyhüsrev Medresesi, Atabey Armağan tarafından 1239 tarihinde, Gıyaseddin Keyhüsrev adına yaptırılmıştır. Bu eserin kapısının karşısında bir XIII. yüzyıl yapıtı olduğu sanılan Selçuklu Medresesi kalıntıları vardır. Zincirkıran Türbesi: Yivli Minare'nin kuzeyinde ve üst bahçededir. Şekil olarak Selçuklu tarzındadır. Fakat dış yüzeyinin sade olması, pencerelerinin bulunması, içindeki mezarlığın aşağı seviyede olması özellikleri ile Osmanlı Türbeleri karakterini taşır. 1377 yılında yaptırılmış olup 3 adet mezarı korumaktadır.
Nigar Hatun Türbesi: Yivli Camii'nin kuzeyindedir. Altıgen bir plan üzerine yapılan Türbe'nin sade bir görünümü vardır. Selçuklu tarzında olan Türbe 1502 yılından kalmadır. Zincirkıran Türbesi'nin batısında bulunan yapı Mevlevihane olup Alâeddin Keykubat tarafından 1225 yılında yaptırıldığı sanılmaktadır. Kitabesi kaybolmuştur. Onarım görmüştür. Günümüzde güzel sanatlar galerisi olarak kullanılmaktadır.

Yatlimanı İletişim
Adres Bilgisi:
Selçuk Mahallesi Kordon Sokak
Yatlimanı İşletme Bürosu
No:4 D:3623295 Muratpaşa / Antalya

Telefon: (90) 242 248 45 33
Fax: (90) 242 248 45 30